Power boxing gym 多謝各位 多年來支持 由3月1號起本中心將會 擴充營業 由原本3000尺 擴充為面積4272呎 健身室會增加器材 而沙包也會增加多四至六個 同其他拳擊器材等等